Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2023 m. Balandžio 05 d.

Šilalės kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2023 m. kovo 30 d., sprendimai:

  • Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos ataskaitą teigiamai.

  • Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas

Nutarta: Įvertinti Unijos Valdybos ataskaitą teigiamai.

  • Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Įvertinti Unijos Paskolų komiteto ataskaitą teigiamai.

  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Nutarta: Patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį.

Nutarta: Visą 2022 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.

Nutarta: Patvirtinti pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarką.

  • 2023 metų Šilalės kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nutarta: Patvirtinti 2023 metų Šilalės kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  • Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nutarta: Suteikti Šilalės kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

  • Kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio patvirtinimas.

Nutarta: Patvirtinti Unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamą metinį biudžetą bei atlygio modelį: Nustatyti 2023 finansiniais metais valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto atlygiui bendrąją sumą 16000 EUR.

Išmokėti tantjemas vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2022 m. pagal 2022 m. kovo 31 d. vykusio visuotinio narių susirinkimo nutarimą.

  • Kredito unijos įstatų keitimas.

Nutarta: patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatus:

 

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Eligija Gerčytė, tel. +370 650 56888, el. p. [email protected]  

Šilalės kredito unijos valdyba