Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Jungtinė centrinė kredito unija (JCKU)

KREDA grupės JCKU valdyba

Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) valdyba

Jungtinė centrinė kredito unija (JCKU) – perspektyvi ir ambicinga centrinė unija Lietuvoje, administruojanti „Kreda“ grupę, susikūrusi 2018 m. sausio 2 d., ir vienijanti 14 Lietuvos kredito unijų. JCKU – tai kooperatiniais pagrindais suorganizuota, juridinių asmenų kredito unijų įregistruota kredito unija, veikianti pajinio kapitalo pagrindu. JCKU atlieka kredito unijų (jos narių) likvidumo palaikymo, mokumo atkūrimo, prisiimtos rizikos priežiūros funkcijas. Lietuvos bankas prižiūri tiek atskiras kredito unijas, tiek JCKU administruojamą „Kreda“ grupę.

JCKU kartu su Lietuvos banku prižiūri savo narių, kredito unijų, veiklą ir teikia įvairias finansines paslaugas 1) savo grupės unijoms 2) kredito unijų, kurios priklauso „Kreda“ grupei, nariams 3) Lietuvos Respublikoje įsteigtoms kredito unijų asociacijoms bei 4)  kitoms Lietuvos Respublikoje įsteigtoms finansų įstaigoms:

 • Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas;
 • Skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas); 
 • Mokėjimo paslaugos;
 • Atliekamos kliringo operacijos tarp grupės unijų narių, per Lietuvos banko atsiskaitymų centrą bei kitas kliringo institucijas;
 • Kreditingumo vertinimas;
 • Stabilizacijos fondo valdymas ir grupės kredito unijų mokumų užtikrinimas;
 • Mokėjimo kortelių bei kitų mokėjimo priemonių išdavimas grupės unijų nariams ir atliekamos kitos operacijos;
 • Elektroninės bankininkystės eBanksis platformos administravimas;
 • Dalyvavimas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijų inicijuotose programose bei projektuose, susijusiuose su kredito unijomis.

JCKU sukūrimas

JCKU atsirado vykdant Lietuvos kredito unijų reformą, 10 steigėjų iniciatyva (Raseinių kredito unija, Akademinė kredito unija, Ignalinos kredito unija, Kredito unija Zanavykų bankelis, Biržų kredito unija, Kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Šilalės kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Joniškio kredito unija, Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija). Steigiant JCKU buvo siekiama tokių tikslų:

 • Stipri (konsoliduota) kapitalo bazė, padedanti sėkmingai konkuruoti finansų sektoriuje;
 • Efektyvesni ir modernesni unijų valdymo procesai, centralizuojant procesus JCKU;
 • Kaštų ekonomija konsoliduotai perkant prekes ir paslaugas, aktualias įgyvendinant reguliacinius reikalavimus;
 • Bendradarbiavimas dalinantis verslo informacija ir gerąja veiklos praktika tarpusavyje;
 • Unijų galimybė gauti konkrečią pagalbą, įgyvendinant reikšmingesnius kreditavimo projektus per sindikuotas paskolas, garantijas ir pan.;
 • Papildomos galimybės unijoms lengviau užtikrinti reguliacinių reikalavimų įvykdymą;
 • Bendros unijų pastangos rinkodaros, įvaizdžio gerinimo ir žinomumo didinimo srityse.

JCKU misija, vizija, vertybės

Misija: kurti ir palaikyti efektyvią centralizuotą rizikų valdymo sistemą, nuolat vystyti ir palaikyti KU veiklai užtikrinti reikalingą infrastruktūrą ir tuo būdu kurti ilgalaikę ir tvarią naudą savo nariams, visuomenei, bendruomenėms, Lietuvos ir vietos ekonomikoms.
Vizija: finansiškai sėkmingai veiklą vykdanti, tvari, patikima ir socialiai atsakinga lietuviško kapitalo finansų institucija:

 • Išplečianti savo narių galimybes teikti modernias ir patogias finansines paslaugas savo klientams,
 • padedanti efektyviai centralizuotai valdyti veiklos rizikas ir užtikrinanti visos sistemos stabilumą.
  Paprastumas
  Paprastumas
  Esame rūpestingi ir vertiname nuoširdų bendravimą
  Skaidrumas
  Skaidrumas
  Siekiame aiškumo ir vykdome savikontrolę
  Bendruomeniškumas
  Bendruomeniškumas
  Dirbame Jums ir su Jumis, kuriame ilgalaikius ryšius ir visada esame linkę padėti
  Atsakingumas
  Atsakingumas
  Esame tvarūs ir siekiame užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę

JCKU valdymo struktūra

Jungtinės centrinės kredito unijos valdymo schema

Komanda ir valdymo organai

Administracija
Jolita Česonienė
Administracijos vadovė
Marius Vaštakas
Rizikų valdymo skyriaus vadovas
Algimantas Šutas
Finansinės atskaitomybės ir apskaitos skyriaus vadovas
Andrius Urniežius
Teisės ir atitikties grupės vadovas
Natalija Lipunova
Vidaus audito tarnybos vadovė
Laima Breivytė
Priežiūros grupės vadovė
Ingrida Grinevičienė
Kreditų rizikos valdymo skyriaus vadovė
Dalytė Poteliūnaitė
Projektų grupės vadovė
Akvilė Bašė
Rinkodaros ir komunikacijos specialistė
Vaiva Sapožnikovienė
Personalo vadovė
Valdyba

Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos renka (skiria) stebėtojų taryba 3 metų kadencijai. 

Valdybos funkcijos:

• renka ir atšaukia administracijos vadovą ir jo pavaduotoją, nustato JCKU administracijos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
• priima sprendimus dėl narių priėmimo į JCKU, nustato stojamojo mokesčio į JCKU dydį, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką;
• nustato JCKU atliekamo kredito unijų JCKU narių nuolatinio stebėjimo ir tikrinimo taisykles, JCKU finansinių paslaugų teikimo kredito unijų, kurios yra JCKU narės, 
nariams taisykles;
• tvirtina JCKU rizikų valdymo ir apskaitos politikas, nustato kredito unijų JCKU narių likvidumo palaikymo taisykles;
• atlieka kitas funkcijas nurodytas JCKU įstatuose.


VALDYBOS NARIAI

Mindaugas Raipa
Mindaugas Raipa
Valdybos pirmininkas
Kęstutis Kaušilas
Kęstutis Kaušilas
Akademinės kredito unijos administracijos vadovas
Birutė Žiūraitienė
Birutė Žiūraitienė
Raseinių kredito unijos administracijos vadovė
Mindaugas Alosevičius
Mindaugas Alosevičius
Nepriklausomas narys
Jolita Česonienė
Jolita Česonienė
Administracijos vadovė
Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybos funkcijos:

 • stebėti ir analizuoti JCKU, jos valdybos veiklą ir kaip vykdomi JCKU visuotinio narių susirinkimo sprendimai;
 • tvirtinti rizikos valdymo strategiją;
 • tvirtinti veiklos strategiją, metinius biudžeto planus ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;
 • tvirtinti JCKU Atlygio politiką, priimti sprendimą dėl atlygio mokėjimo joje numatytais atvejais;
 • nustatyti vidaus kontrolės sistemos organizavimo gaires ir kontroliuoti, kad JCKU būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema;
 • spręsti klausimą dėl audito komiteto sudarymo ir kontroliuoti šio komiteto veiklą;
 • nustatyti skolinimo JCKU vadovams ir su JCKU vadovais artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais susijusiems asmenims sąlygas ir tvarką;
 • nustatyti skolinimo su JCKU susijusiems asmenims sąlygas ir tvarką;
 • svarstyti priežiūros institucijos inspektavimo ataskaitas, išorės audito, audito komiteto ir vidaus audito tarnybos, valdybos ir kitų JCKU organų teikiamas ataskaitas;
 • pateikti visuotiniam narių susirinkimui savo išvadas ir pasiūlymus dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo ir (ar) nuostolių atlyginimo projektų bei valdybos parengtos JCKU veiklos ataskaitos, taip pat dėl audito tarnybos ir auditoriaus nustatytų pažeidimų bei kitų trūkumų;
 • atstovauti JCKU teisme nagrinėjant ginčus tarp JCKU ir jos valdybos narių, stabilizacijos fondo komisijos narių, administracijos vadovo.


STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

Nikita Ananjevas
Nepriklausomas narys, Stebėtojų tarybos pirmininkas
Aušrinė Poškienė
Biržų kredito unija adminstracijos vadovė
Diana Umbrienė
Kredito unijos "Kupiškėnų taupa" Administracijos vadovė
Meilė Mikelionienė
Zanavykų bankelio administracijos vadovė
Violeta Čeponienė
Ignalinos kredito unijos administracijos vadovė
Audito komitetas

Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) audito komitetą sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, kuriuos ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui renka JCKU stebėtojų taryba.

Audito komiteto funkcijos:

• stebėti JCKU teikiamos finansinės informacijos vientisumą;
• užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito tarnybos vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl tarnybos biudžeto, taip pat stebėti, kaip JCKU administracija reaguoja į tarnybos išvadas ir rekomendacijas;
• teikti visuotiniam narių susirinkimui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;
• stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir objektyvumą, ar audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat tikrinti atlyginimo, kurį JCKU moka audito įmonei, dydį;
• tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas;
• stebėti JCKU finansinių ataskaitų rengimo procesą;
• vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas funkcijas.


AUDITO KOMITETO NARIAI

Violeta Čeponienė
Audito komiteto pirmininkė, Ignalinos kredito unijos vadovė
Diana Umbrienė
Audito komiteto narė, kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ Administracijos vadovė
Nikita Ananjevas
nepriklausomas Audito komiteto narys
Stabilizacijos fondo komisija

Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) stabilizacijos fondo komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, kuriuos ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui renka JCKU stebėtojų taryba.

Stabilizacijos fondo komisijos funkcijos:

• nustatyti papildomos ir periodinės įmokos į stabilizacijos fondą dydį, spręsti klausimus dėl papildomų įmokų į stabilizacijos fondą mokėjimo, taip pat skolinimosi mokėjimams iš stabilizacijos fondo atlikti;
• spręsti dėl iš stabilizacijos fondo finansuojamų JCKU ar jos narės kredito unijos mokumo užtikrinimo priemonių taikymo ir stabilizacijos fondo lėšų panaudojimo tokioms priemonėms finansuoti;
• stebėti ir kontroliuoti įmokų į stabilizacijos fondą mokėjimą ir kredito unijoms suteiktų lėšų naudojimą arba pavesti tai atlikti JCKU administracijos vadovui;
• spręsti dėl stabilizacijos fondo lėšų investavimo;
• svarstyti ir spręsti kitus mokumo užtikrinimo sistemos veikimą reguliuojančiose taisyklėse ir kituose visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimuose nustatytus stabilizacijos fondo valdymo klausimus.
 

STABILIZACIJOS FONDO KOMISIJOS NARIAI

Laima Breivytė
Stabilizacijos fondo komisijos pirmininkė, JCKU Priežiūros vadovė
Andrius Urniežius
Stabilizacijos fondo komisijos narys, JCKU Teisės ir atitikties grupės vadovas
Algimantas Šutas
Stabilizacijos fondo komisijos narys, JCKU Finansinės atskaitomybės ir apskaitos skyriaus vadovas