Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

RASEINIų KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2023 m. Balandžio 17 d.

Informuojame, kad Raseinių kredito unijos (toliau – Unijos) pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas vykdytas kredito unijos nariams balsuojant iš anksto laikotarpiu nuo 2023-03-13 iki 2023-04-06 (12 val.) vykdytas išankstinis balsavimas.

Iki 2023-03-29 12 val. eilinio visuotinio narių susirinkimo, kuris dėl kvorumo trūkumo laikomas neįvykusiu, 430 Unijos nariai buvo pateikę prašymus išduoti išankstinius balsavimo biuletenius. Gauti išankstiniai balsavimo biuleteniai yra įskaičiuojami į 2023-04-06 pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo bendrąjį balsų skaičių.

Iki 2023-04-06 12 val. pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo 55 Unijos nariai buvo pateikę prašymus išduoti išankstinius balsavimo biuletenius.

Narių išankstinių balsavimo biuletenių iš viso gauta 484, iš jų: 463 – galiojantys išankstiniai balsavimo biuleteniai; 21 – negaliojantis išankstinis balsavimo biuletenis.

Unijos pajininkų registre, pagal 2023-04-06 Pajininkų ataskaitą, buvo 6051 narių (fizinių asmenų), todėl vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo reikiamas narių skaičius, t. y. 8 proc. visų balsavimo teisę turinčių Unijos narių.

Įvykusiame Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, pagal iš anksto numatytą darbotvarkę, priimti sprendimai:

1. Vidaus audito tarnybos 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA: Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos 2022 m. ataskaitą teigiamai.

2. Valdybos 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA: Įvertinti Unijos Valdybos 2022 m. ataskaitą teigiamai.

3. Paskolų komiteto 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA: Įvertinti Unijos Paskolų komiteto 2021 m. ataskaitą teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka
NUTARTA: Patvirtinti Raseinių kredito unijos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinį. Patvirtinti 2022 m. pelno paskirstymo tvarką: Unijos ataskaitinių metų pelną (1059 tūkst. Eur) paskirstyti pagal projektą: 953 tūkst. Eur į privalomąjį rezervinį kapitalą; 106 tūkst. Eur palikti nepaskirstytajame pelne. Įvertinant, kad 2022 ataskaitiniai metai baigti pelningai, o pagrindinių ir papildomų pajų grąžinimas nariams ir kredito unijos pajinis kapitalo mažinimas nekelia rizikos užtikrinant tvarų visų veiklos riziką ribojančių normatyvų ir minimalaus kapitalo reikalavimo vykdymo, patvirtinti pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarką.

5. 2023 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
NUTARTA: Patvirtinti 2023 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

6. Kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio patvirtinimas.
NUTARTA: Patvirtinti Unijos valdybos nariams skiriamą metinį biudžetą bei atlygio modelį: Nustatyti 2023 finansiniais metais valdybos nariams skiriamo metinio biudžeto atlygiui bendrąją sumą 31620 EUR. Patvirtinti Unijos paskolų komiteto nariams skiriamą metinį biudžetą bei atlygio modelį: Nustatyti 2023 finansiniais metais paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto atlygiui bendrąją sumą 16830 EUR.

7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
NUTARTA: Suteikti Raseinių kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

8. Kredito unijos įstatų keitimas.
NUTARTA: Patvirtinti atnaujintą Raseinių kredito unijos įstatų redakciją.

9. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
NUTARTA: Patvirtinti Raseinių kredito unijos valdybos narius: Birutė Žiūraitienė, Arvydas Truskauskas, Eugenijus Jasiulis, Vaidas Rutkauskas, Danguolė Narbutienė. Patvirtinti Raseinių kredito unijos valdybos pirmininką: Birutė Žiūraitienė.

10. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
NUTARTA: Patvirtinti Raseinių kredito unijos paskolų komiteto narius: Rūta Misevičienė, Zenonas Dubinskas, Ginta Balsienė, Vida Mankuvienė, Arvidas Požėra. Patvirtinti Raseinių kredito unijos paskolų komiteto pirmininką: Rūta Misevičienė.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus, kontaktiniai duomenys: valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė, tel. +370 428 51 965, el. p. [email protected].