Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Raseinių kredito unijos narių dėmesiui: informacija apie visuotinio narių susirinkimo sprendimus

2021 m. Balandžio 08 d.

Informuojame, kad Raseinių kredito unijos (toliau – Unijos) pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, dėl LR Vyriausybės paskelbto karantino režimo (2020-11-04 nutarimas Nr. 1226), 2021-03-31 gyvai nebuvo organizuojamas. Laikotarpiu nuo 2021-03-12 iki 2021-03-31 (12 val.) vykdytas išankstinis balsavimas.

Iki 2021-03-24 12 val. eilinio visuotinio narių susirinkimo, kuris dėl kvorumo trūkumo laikomas neįvykusiu, 430 Unijos nariai buvo pateikę prašymus išduoti išankstinius balsavimo biuletenius. Šie išankstiniai balsavimo biuleteniai yra įskaičiuojami į 2021-03-31 pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo bendrąjį balsų skaičių.

Iki 2021-03-31 12 val. pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo 70 Unijos nariai buvo pateikę prašymus išduoti išankstinius balsavimo biuletenius.

Narių išankstinių balsavimo biuletenių iš viso gauta 500, iš jų: 497 – galiojantys išankstiniai balsavimo biuleteniai; 2 – negaliojantys išankstiniai balsavimo biuleteniai.

Unijos pajininkų registre, pagal 2021-03-31 Pajininkų ataskaitą, buvo 6211 narių (fizinių asmenų), todėl vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo reikiamas narių skaičius, t. y. 8,05 proc. visų balsavimo teisę turinčių Unijos narių.

Įvykusiame Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, pagal iš anksto numatytą darbotvarkę, priimti sprendimai.

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI PRIIMTI SPRENDIMAI
1. Vidaus audito tarnybos 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos 2020 m. ataskaitą teigiamai.
2. Valdybos 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti Unijos Valdybos 2020 m. ataskaitą teigiamai.
3. Paskolų komiteto 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti Unijos Paskolų komiteto 2020 m. ataskaitą teigiamai.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA:

Patvirtinti Raseinių kredito unijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

Patvirtinti 2020 m. pelno paskirstymo tvarką: Unijos ataskaitinių metų pelną (455 tūkst. Eur) perkelti į privalomąjį rezervą.

5. 2021 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti 2021 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

NUTARTA: Suteikti Raseinių kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

 

NUTARTA: 2021 m. Raseinių kredito unijos biudžete nustatyti maksimalią 47264 Eur sumą (priskaityta) metinėms išmokoms (tantjemoms) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėti už 2021 m. finansinius metus, nustatant sąlygas:

1)    Maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma gali būti išmokėta tik įvykdžius arba viršijus einamųjų metų nepaskirstyto pelno planą.

2)    Jei einamųjų metų nepaskirstytas pelnas yra mažesnis už planuotąjį, tuomet maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma mažinama proporcingai.

3)    Jei einamųjų metų nepaskirstyto pelno nėra, t. y. finansiniai metai baigti nuostolingai, tuomet metinės išmokos (tantjemos) unijos vadovams (valdybos nariams, administracijos vadovui, paskolų komiteto pirmininkui) ir paskolų komiteto nariams už 2021 m. finansinius metus nemokamos.

8. Kredito unijos buveinės adreso keitimas.

NUTARTA: Patvirtinti Raseinių kredito unijos buveinės adresą: Verslo g. 6, 54311 Kumpių k., Kauno r. sav.

Pažymima, kad Unijos veikla ir toliau bus vykdoma dabartiniu adresu: Maironio g. 10, 60151 Raseiniai.

9. Kredito unijos įstatų keitimas. NUTARTA: Patvirtinti Raseinių kredito unijos atnaujintą įstatų redakciją.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus, kontaktiniai duomenys: valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė, tel. +370 428 51 965, el. p. [email protected].

Raseinių kredito unijos valdyba