Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Raseinių kredito unijos narių dėmesiui!

2022 m. Kovo 30 d.

Dėl kvorumo trūkumo, 2022 m. kovo 30 d. neįvykus Raseinių kredito unijos (j. a. k. 110086568, registruota buveinė Verslo g. 6, Kumpių k., Kauno r.) eiliniam visuotiniam narių susirinkimui (VNS), pakartotinis susirinkimas vyks 2022 m. balandžio 7 d., 12 val. Raseinių kredito unijos patalpose (Maironio g. 10, Raseiniai) pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, eilinis VNS bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto.

Kviečiame narius, kurie dar nebalsavote, iki VNS datos balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą) ir išreikšti savo nuomonę kiekvienu eilinio VNS darbotvarkės klausimu. Balsuoti galite unijoje jos darbo metu, susipažinus su VNS dokumentais ir užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį arba elektroniniu būdu – elektroniniu paštu atsiunčiant užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dėl galimybės balsuoti bei susipažinti su susirinkimo dokumentais elektroniniu būdu, susisiekite el. paštu [email protected] arba telefonu +370 428 51 964.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos 2021 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos 2021 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto 2021 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
  5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio patvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nario išankstinis balsavimo biuletenis, pateiktas iki 2022 m. kovo 30 d. 12 val. eilinio VNS, kuris dėl kvorumo trūkumo laikomas neįvykusiu, yra galiojantis ir bus įskaičiuotas į bendrąjį balsų kiekį pakartotiniame eiliniame VNS, kuris numatytas 2022 m. balandžio 7 d. 12 val.

Kredito unijos nariai apie VNS priimtus sprendimus bus informuojami LR kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį VNS, kontaktiniai duomenys: Birutė Žiūraitienė, Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė, tel. +370 428 51 965, el. p. [email protected].

Raseinių kredito unijos valdyba