Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Raseinių kredito unijos narių dėmesiui

2021 m. Kovo 24 d.

Dėl kvorumo trūkumo, 2021 m. kovo 24 d. neįvykus Raseinių kredito unijos (j. a. k. 110086568) eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis susirinkimas vyks 2021 m. kovo 31 d., 12 val. Raseinių kredito unijos patalpose (Maironio g. 10, Raseiniai) pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Dėl LR Vyriausybės paskelbto karantino režimo eilinis visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto.

Kviečiame narius, kurie dar nebalsavote, balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą) ir išreikšti savo nuomonę kiekvienu eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu. Balsuoti galite unijoje jos darbo metu, susipažinus su visuotinio narių susirinkimo dokumentais ir užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį arba elektroniniu būdu – elektroniniu paštu atsiunčiant užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dėl galimybės balsuoti bei susipažinti su susirinkimo dokumentais elektroniniu būdu, susisiekite el. paštu [email protected] arba telefonu +370 428 51 964.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
  8. Kredito unijos buveinės adreso keitimas.
  9. Kredito unijos įstatų keitimas.

Nario išankstinis balsavimo biuletenis, pateiktas iki 2021 m. kovo 24 d. 12 val. eilinio visuotinio narių susirinkimo, kuris dėl kvorumo trūkumo laikomas neįvykusiu, yra galiojantis ir bus įskaičiuotas į bendrąjį balsų kiekį pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, kuris numatytas 2021 m. kovo 31 d. 12 val.

Kredito unijos nariai apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami LR kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: Birutė Žiūraitienė, Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė, tel. +370 428 51 965, el. p. [email protected].

Raseinių kredito unijos valdyba