Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Kredito unijos Zanavykų bankelis narių dėmesiui!

2021 m. Balandžio 01 d.

2021 m. kovo 29 d. įvyko kredito unijos Zanavykų bankelis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.Nutarta: patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį.
Nutarta: visą 2020 m. pelną skirti į rezervinį kapitalą.

5. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas, metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
Nutarta: patvirtinti 2021 m. pajamų išlaidų sąmatą.
Nutarta: nustatyti metines išmokas (tantjemas) vadovams.

6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
Nutarta: išrinkti į valdybos narius šiuos asmenis: Juozą Duobą, Meilę Mikelionienę, Vidmantą Murašką, Aušrelę Pukinskienę, Rimantą Sinkevičių.
Nutarta: išrinkti valdybos pirmininkę Aušrelę Pukinskienę.

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
Nutarta: išrinkti į paskolų komiteto narius šiuos asmenis: Eleną Grumulaitienę, Valę Markauskienę, Antaną Valaitį, Ireną Stasę Zakarkienę, Alvydą Žemaitį.
Nutarta: išrinkti paskolų komiteto pirmininkę Eleną Grumulaitienę.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai, visai kadencijai, priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
Nutarta: suteikti įgaliojimus valdybai, visai kadencijai, priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Valdybos pirmininkė Aušrelė  Pukinskienė, tel. Nr. +370 345 60448, el.p. [email protected]