Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

KREDA - Jungtinė centrinė kredito unija

KREDA – tai patikimų ir rūpestingų finansų partnerių grupė, vienijanti 14 ilgametę patirtį turinčių kredito unijų. Priimame greitus, bet apgalvotus sprendimus, kurie padeda siekti Jūsų užsibrėžtų tikslų ir kurti ilgalaikę finansinę gerovę. KREDA grupės kredito unijos priklauso Jungtinei centrinei kredito unijai (JCKU), kuri užtikrina efektyvią visų kredito unijų veiklą ir bendrą grupės finansinę gerovę.

MŪSŲ VERTYBĖS

Paprastumas
Paprastumas
Esame rūpestingi ir vertiname nuoširdų bendravimą
Skaidrumas
Skaidrumas
Siekiame aiškumo ir vykdome savikontrolę
Bendruomeniškumas
Bendruomeniškumas
Dirbame Jums ir su Jumis, kuriame ilgalaikius ryšius ir visada esame linkę padėti
Atsakingumas
Atsakingumas
Esame tvarūs ir siekiame užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę

ISTORIJA

2017 M. SAUSIS

Apie ketinimą steigti Jungtinę centrinę kredito uniją jos steigėjai informavo Lietuvos banką.

Jungtinės centrinės kredito unijos steigėjos:

 • Raseinių kredito unija
 • Akademinė kredito unija
 • Ignalinos kredito unija
 • Kredito unija Zanavykų bankelis
 • Biržų kredito unija
 • Kredito unija „Kupiškėnų taupa“
 • Šilalės kredito unija
 • Pareigūnų kredito unija
 • Joniškio kredito unija
 • Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija

2017 M. BALANDŽIO 24 D.

Kaune vykusiame steigiamajame susirinkime buvo pradėtas Jungtinės centrinės kredito unijos steigimo procesas: suformuotas 2 mln. eurų centrinės kredito unijos įstatinis kapitalas, patvirtinti įstatai, nustatyti stabilizacijos fondo kaupimo principai, išrinkta Jungtinės centrinės kredito unijos Stebėtojų taryba ir Valdyba. Jungtinės centrinės kredito unijos steigėjų bendras turtas steigimo metu sudarė 130 mln. eurų, jos vienijo daugiau nei 40 tūkstančių narių.

2017 M. GRUODŽIO 21 D.

Jungtinei centrinei kredito unijai Europos centrinis bankas kartu su Lietuvos banku išdavė kredito įstaigos veiklos licenciją.

2018 M. SAUSIO 2 D.

Sukurtas Jungtinės centrinės kredito unijos prekės ženklas KREDA, kuris apjungia kredito unijų sėkmės istorijas ir tapimą viena darnia finansų partnerių grupe.
 

KREDA PREKĖS ŽENKLAS

 KREDA - Jungtinė centrinė kredito unija
Mūsų prekės ženklo prasmę atskleidžia lotyniško žodžio credo reikšmė – tikėk, pasitikėk. Tarpusavio pasitikėjimas ir bendras tikėjimas prasminga veikla lėmė Jungtinės centrinės kredito unijos susikūrimą, o prekės ženklas KREDA apjungia kredito unijų sėkmės istorijas ir tapimą viena darnia finansų partnerių grupe.

Prekės ženkle dominuojantys tautiški motyvai pabrėžia kredito unijų artumą bendruomenei, narių poreikių supratimą ir ilgalaikių ryšių puoselėjimą. Keturlapis dobilas lietuvių
tautosakoje yra laimę ir sėkmę nešantis simbolis, linkime sau ir nariams ilgalaikės finansinės sėkmės.

KOMANDA IR VALDYMO ORGANAI

Administracija
Jolita Česonienė
Administracijos vadovė
Marius Vaštakas
Finansų skyriaus vadovas
Jolita Rėkutė
Verslo plėtros vadovė
Gytis Gudžiūnas
Rizikų valdymo skyriaus vadovas
Andrius Urniežius
Teisės ir atitikties grupės vadovas
Natalija Lipunova
Vidaus audito tarnybos vadovė
Laima Breivytė
Priežiūros grupės vadovė
Ingrida Grinevičienė
Kreditų rizikos valdymo skyriaus vadovė
Dalytė Poteliūnaitė
Projektų grupės vadovė
Brigita Karpenkaitė
Marketingo ir komunikacijos projektų vadovė
Vaiva Sapožnikovienė
Personalo vadovė
Valdyba

Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos renka (skiria) stebėtojų taryba 3 metų kadencijai. 

Valdybos funkcijos:

• renka ir atšaukia administracijos vadovą ir jo pavaduotoją, nustato JCKU administracijos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
• priima sprendimus dėl narių priėmimo į JCKU, nustato stojamojo mokesčio į JCKU dydį, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką;
• nustato JCKU atliekamo kredito unijų JCKU narių nuolatinio stebėjimo ir tikrinimo taisykles, JCKU finansinių paslaugų teikimo kredito unijų, kurios yra JCKU narės, 
nariams taisykles;
• tvirtina JCKU rizikų valdymo ir apskaitos politikas, nustato kredito unijų JCKU narių likvidumo palaikymo taisykles;
• atlieka kitas funkcijas nurodytas JCKU įstatuose.


VALDYBOS NARIAI

Mindaugas Raipa
Mindaugas Raipa
Valdybos pirmininkas
Birutė Žiūraitienė
Birutė Žiūraitienė
Raseinių kredito unijos administracijos vadovė
Mindaugas Alosevičius
Mindaugas Alosevičius
Nepriklausomas narys
Jolita Česonienė
Jolita Česonienė
Administracijos vadovė
Mindaugas Ubartas
Nepriklausomas narys
Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybos funkcijos:

 • stebėti ir analizuoti JCKU, jos valdybos veiklą ir kaip vykdomi JCKU visuotinio narių susirinkimo sprendimai;
 • tvirtinti rizikos valdymo strategiją;
 • tvirtinti veiklos strategiją, metinius biudžeto planus ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;
 • tvirtinti JCKU Atlygio politiką, priimti sprendimą dėl atlygio mokėjimo joje numatytais atvejais;
 • nustatyti vidaus kontrolės sistemos organizavimo gaires ir kontroliuoti, kad JCKU būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema;
 • spręsti klausimą dėl audito komiteto sudarymo ir kontroliuoti šio komiteto veiklą;
 • nustatyti skolinimo JCKU vadovams ir su JCKU vadovais artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais susijusiems asmenims sąlygas ir tvarką;
 • nustatyti skolinimo su JCKU susijusiems asmenims sąlygas ir tvarką;
 • svarstyti priežiūros institucijos inspektavimo ataskaitas, išorės audito, audito komiteto ir vidaus audito tarnybos, valdybos ir kitų JCKU organų teikiamas ataskaitas;
 • pateikti visuotiniam narių susirinkimui savo išvadas ir pasiūlymus dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo ir (ar) nuostolių atlyginimo projektų bei valdybos parengtos JCKU veiklos ataskaitos, taip pat dėl audito tarnybos ir auditoriaus nustatytų pažeidimų bei kitų trūkumų;
 • atstovauti JCKU teisme nagrinėjant ginčus tarp JCKU ir jos valdybos narių, stabilizacijos fondo komisijos narių, administracijos vadovo.


STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

Nikita Ananjevas
Nepriklausomas narys, Stebėtojų tarybos pirmininkas
Aušrinė Poškienė
Biržų kredito unijos administracijos vadovė
Diana Umbrienė
Kredito unijos "Kupiškėnų taupa" administracijos vadovė
Meilė Mikelionienė
Zanavykų bankelio administracijos vadovė
Violeta Čeponienė
Ignalinos kredito unijos administracijos vadovė
Audito komitetas

Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) audito komitetą sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, kuriuos ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui renka JCKU stebėtojų taryba.

Audito komiteto funkcijos:

• stebėti JCKU teikiamos finansinės informacijos vientisumą;
• užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito tarnybos vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl tarnybos biudžeto, taip pat stebėti, kaip JCKU administracija reaguoja į tarnybos išvadas ir rekomendacijas;
• teikti visuotiniam narių susirinkimui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;
• stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir objektyvumą, ar audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat tikrinti atlyginimo, kurį JCKU moka audito įmonei, dydį;
• tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas;
• stebėti JCKU finansinių ataskaitų rengimo procesą;
• vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas funkcijas.


AUDITO KOMITETO NARIAI

Nikita Ananjevas
Audito komiteto pirmininkas, nepriklausomas Audito komiteto narys
Violeta Čeponienė
Audito komiteto narė, Ignalinos kredito unijos Administracijos vadovė
Meilė Mikelionienė
Audito komiteto narė, „Zanavykų bankelis“ kredito unijos Administracijos vadovė
Stabilizacijos fondo komisija

Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) stabilizacijos fondo komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, kuriuos ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui renka JCKU stebėtojų taryba.

Stabilizacijos fondo komisijos funkcijos:

• nustatyti papildomos ir periodinės įmokos į stabilizacijos fondą dydį, spręsti klausimus dėl papildomų įmokų į stabilizacijos fondą mokėjimo, taip pat skolinimosi mokėjimams iš stabilizacijos fondo atlikti;
• spręsti dėl iš stabilizacijos fondo finansuojamų JCKU ar jos narės kredito unijos mokumo užtikrinimo priemonių taikymo ir stabilizacijos fondo lėšų panaudojimo tokioms priemonėms finansuoti;
• stebėti ir kontroliuoti įmokų į stabilizacijos fondą mokėjimą ir kredito unijoms suteiktų lėšų naudojimą arba pavesti tai atlikti JCKU administracijos vadovui;
• spręsti dėl stabilizacijos fondo lėšų investavimo;
• svarstyti ir spręsti kitus mokumo užtikrinimo sistemos veikimą reguliuojančiose taisyklėse ir kituose visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimuose nustatytus stabilizacijos fondo valdymo klausimus.
 

STABILIZACIJOS FONDO KOMISIJOS NARIAI

Laima Breivytė
Stabilizacijos fondo komisijos pirmininkė, JCKU Priežiūros vadovė
Andrius Urniežius
Stabilizacijos fondo komisijos narys, JCKU Teisės ir atitikties grupės vadovas
Algimantas Šutas
Stabilizacijos fondo komisijos narys, JCKU Finansų skyriaus vadovo pavaduotojas

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai