Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

DĖL PAKARTOTINIO Raseinių KREDITO UNIJOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 2023.04.06

2023 m. Kovo 29 d.

2023 m. kovo 29 d., dėl kvorumo trūkumo, neįvykus Raseinių kredito unijos (j. a. k. 110086568, registruota buveinė Verslo g. 6, Kumpių k., Kauno r.) eiliniam visuotiniam narių susirinkimui (VNS), pakartotinis susirinkimas vyks 2023 m. balandžio 6 d.(ketvirtadienį), 12 val. Raseinių kredito unijos patalpose (Maironio g. 10, Raseiniai) pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Eilinis VNS bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto.

Kviečiame narius, kurie dar nebalsavote, iki VNS datos balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą) ir išreikšti savo nuomonę kiekvienu eilinio VNS darbotvarkės klausimu. Balsuoti galite unijoje jos darbo metu, susipažinus su VNS dokumentais ir užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį arba elektroniniu būdu – elektroniniu paštu atsiunčiant užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dėl galimybės balsuoti bei susipažinti su susirinkimo dokumentais elektroniniu būdu, susisiekite el. paštu [email protected] arba telefonu +370 428 51 964.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio patvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Kredito unijos įstatų keitimas.
  9. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  10. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

Nario išankstinis balsavimo biuletenis, pateiktas iki 2023 m. kovo 29 d. 12 val. eilinio VNS, kuris dėl kvorumo trūkumo laikomas neįvykusiu, yra galiojantis ir bus įskaičiuotas į bendrąjį balsų kiekį pakartotiniame eiliniame VNS, kuris vyks 2023 m. balandžio 6 d. 12 val.

Kredito unijos nariai apie VNS priimtus sprendimus bus informuojami LR kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį VNS, kontaktiniai duomenys: Birutė Žiūraitienė, Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė, tel. +370 428 51 965, el. p. [email protected].

Raseinių kredito unijos valdyba