Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Raseinių kredito unijos pakartotinio eilinio narių susirinkimo nutarimai

2020 m. Balandžio 08 d.

Informuojame, kad Raseinių kredito unijos (toliau – Unijos) pakartotinis eilinis Visuotinis narių susirinkimas, dėl LR Vyriausybės paskelbto karantino režimo (2020-03-14 nutarimas Nr. 207, nutarimo 2020-03-25 pakeitimas Nr. 264), 2020-03-26 gyvai nebuvo organizuojamas. Laikotarpiu nuo 2020-03-06 iki 2020-03-26 (12 val.) vykdytas išankstinis balsavimas.

  • Iki 2020-03-18 12 val. eilinio Visuotinio narių susirinkimo, kuris dėl kvorumo trūkumo laikomas neįvykusiu, nariai buvo pateikę 382 išankstinius balsavimo biuletenius. Šie išankstiniai balsavimo biuleteniai buvo įskaičiuoti į 2020-03-26 pakartotinio eilinio Visuotinio narių susirinkimo bendrąjį balsų skaičių.
  • Iki 2020-03-26 12 val. pakartotinio eilinio Visuotinio narių susirinkimo, nariai buvo pateikę 67 išankstinius balsavimo biuletenius.

Narių išankstinių balsavimo biuletenių iš viso gauta 449, iš jų:

427 – galiojantys išankstiniai balsavimo biuleteniai;
22 – negaliojantys išankstiniai balsavimo biuleteniai.

Unijos pajininkų registre, pagal 2020-03-26 Pajininkų ataskaitą, buvo 6286 nariai (fiziniai asmenys), todėl vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., Unijos pakartotiniame eiliniame Visuotiniame narių susirinkime dalyvavo reikiamas narių skaičius, t. y. 7,14 proc. visų balsavimo teisę turinčių Unijos narių.

Įvykusiame Unijos pakartotiniame eiliniame Visuotiniame narių susirinkime, pagal iš anksto numatytą darbotvarkę, priimti sprendimai:

Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nutarta: įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaitą teigiamai. 

Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nutarta: įvertinti Unijos Valdybos 2019 m. ataskaitą teigiamai.

Paskolų komiteto 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nutarta: įvertinti Unijos Paskolų komiteto 2019 m. ataskaitą teigiamai.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
Nutarta: patvirtinti Raseinių kredito unijos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį.
Nutarta: patvirtinti 2019 m. pelno paskirstymo tvarką: Unijos ataskaitinių metų pelną (326 tūkst. Eur) perkelti į privalomąjį rezervą.

2020 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
Nutarta: patvirtinti 2020 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
Nutarta: suteikti Raseinių kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
Nutarta: 2020 m. Raseinių kredito unijos biudžete nustatyti maksimalią 47264 Eur sumą (priskaityta) metinėms išmokoms (tantjemoms) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėti už 2020 m. finansinius metus, nustatant sąlygas:

  1. maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma gali būti išmokėta tik įvykdžius arba viršijus einamųjų metų nepaskirstyto pelno planą;
  2. jei einamųjų metų nepaskirstytas pelnas yra mažesnis už planuotąjį, tuomet maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma mažinama proporcingai;
  3. jei einamųjų metų nepaskirstyto pelno nėra, t. y. finansiniai metai baigti nuostolingai, tuomet metinės išmokos (tantjemos) unijos vadovams (valdybos nariams, administracijos vadovui, paskolų komiteto pirmininkui) ir paskolų komiteto nariams už 2020 m. finansinius metus nemokamos.

Kredito unijos įstatų keitimas.
Nutarta: patvirtinti Raseinių kredito unijos atnaujintą įstatų redakciją.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus, kontaktiniai duomenys: valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė, tel. +370 428 51965, el. paštas [email protected].