Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

INFORMACIJA APIE ŠILALĖS KREDITO UNIJOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMUS

2022 m. Balandžio 05 d.

Informuojame apie 2022 m. kovo 31 d. 15 val. adresu: J. Basanavičiaus g. 13, Šilalė vykusio Šilalės kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.

4.1. Nutarta: 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

4.2. Nutarta: visą 2021 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.

4.3. Nutarta: pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarką patvirtinti

5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nutarta: patvirtinti 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą

6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

Nutarta: išrinkti į unijos valdybą šiuos asmenis: Kristiną Bagdonienę, Gražiną Savickienę, Genovaitę Ežerskienę, Albiną Girkontą, Algimantą Olendrą.

Nutarta: išrinkti valdybos pirmininke Kristiną Bagdonienę.

7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nutarta: suteikti kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Nutarta:

8.1. išmokėti tantjemas unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2021 m. pagal 2021 m. kovo 26 d. vykusio visuotinio narių susirinkimo nutarimą: 15 proc. nuo gauto veiklos rezultato sumos prieš apmokestinimą pelno mokesčiu.

8.2. Nustatyti 2022 m. metines išmokas (tantjemas) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams 15 proc. nuo gauto veiklos rezultato sumos prieš apmokestinimą pelno mokesčiu, jei unija finansinius metus baigs pelningai.

9. Kredito unijos įstatų keitimas

Nutarta: patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatus

Šilalės kredito unija

Tel. +370 650 56888, el. p. [email protected]