2018 m. kovo 23 d. įvyko kredito unijos Zanavykų bankelis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo svarstoma:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5.1 Nutarta: patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį.
  5.2 Nutarta: visą 2017 m. skirti į rezervinį kapitalą.
 2. 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas, metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  6.1 . Nutarta: patvirtinti 2018 m. pajamų išlaidų sąmatą
  6.2. Nutarta: nustatyti metines išmokas (tantjemas) vadovams.
 1. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
  7.1. Nutarta: išrinkti audito įmonę UAB “Grant Thornton Baltic”  2018-2020 m. audituoti.
  7.2. Nutarta: nustatyti auditui 5760 Eur be PVM lėšų limitą vieniems metams.
 1. Kredito unijos įstatų keitimas.
  Nutarta: keisti kredito unijos įstatus.
 1. Kredito unijos buveinės adreso keitimas.
  Nutarta: keisti kredito unijos buveinės adresą.
 1. Įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.
  Nutarta: įstoti į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Valdybos pirmininkė Aušrelė  Pukinskienė, tel. Nr. +370 345 60448, el.p. zanavykai@kreda.lt

Click here to add your own text