Šilalės Kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2018 m. kovo 23d., sprendimai:

 1. SVARSTYTA: Stebėtojų tarybos ataskaita už 2017 metus.
  NUTARTA: Stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. SVARSTYTA: Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2017 metus.
  NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai
 1. SVARSTYTA: Valdybos ataskaita už 2017 metus
  NUTARTA: Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. SVARSTYTA: Paskolų komiteto ataskaita už 2017 metus
  NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. SVARSTYTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  NUTARTA: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą:.
 1. SVARSTYTA: 2018 metų Šilalės kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas.
  NUTARTA: Pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą nutarimo projektą patvirtinti.
 2. SVARSTYTA. Šilalės kredito unijos stebėtojų tarybos atšaukimas. Atšaukti kredito unijos stebėtojų tarybą, įskaitant stebėtojų tarybos pirmininką, iš pareigų.
  NUTARTA: Atšaukti kredito unijos stebėtojų tarybą, įskaitant stebėtojų tarybos pirmininką, iš pareigų
 1. SVARSTYTA: Šilalės kredito unijos valdybos atšaukimas. Atšaukti kredito unijos valdybą, įskaitant valdybos pirmininką, iš pareigų.
  NUTARTA: Atšaukti kredito unijos valdybą, įskaitant valdybos pirmininką, iš pareigų
 1. SVARSTYTA: Šilalės kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas (naujos sudėties)
  NUTARTA: Išrinkti valdybos nariais: Kristiną Bagdonienę, Gražiną Savickienę, Albiną Girkontą,  Algimantą Olendrą, Genovaitę Ežerskienę. Valdybos pirmininke išrinkti Kristiną Bagdonienę.
 1. SVARSTYTA: Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  NUTARTA: Įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo valdybai suteikti:
 1. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  NUTARTA:  1. Išmokėti tantjemas vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2017 m. pagal 2017m. kovo 24 d. vykusio visuotinio narių susirinkimo nutarimą; 2. Patvirtinti 2018 m. tantjemų vadovams ir paskolų komiteto nariams normatyvą – 10 proc. nuo unijos metinio grynojo pelno. Tantjemų sumos valdymo organams paskirstomos pagal žemiau pateiktus procentus:
  Valdybai – 50,00 proc;
  Paskolų komitetui – 30,00 proc;
  Vidaus audito tarnybos vadovei – 5,00 proc;
  Administracijos vadovei – 15,00 proc.
  Socialines įmokas priskaičiuoti papildomai.

  Kolegialių organų konkretiems  asmenims tantjemų dydį nustato valdymo organo vadovas.
  Tantjemos išmokamos tik po metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo.

 1. SVARSTYTA: Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas
  NUTARTA: Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatus
 1. SVARSTYTA: Kredito unijos įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos
  NUTARTA:  Šilalės kredito unijai įstoti į Asociaciją Jungtinės kredito unijos
 1. SVARSTYTA: Kredito unijos buveinės adreso keitimas.
  NUTARTA: Pakeisti kredito unijos buveinės adresą iš Maironio g. 19-21, Šilalė į J. Basanavičiaus g. 13, Šilalė
 1. SVARSTYTA: Kredito unijos nekilnojamo turto (patalpų, adresu Maironio g. 19-21, Šilalė) pardavimas.
  NUTARTA: 1. Parduoti kredito unijos nekilnojamąjį turtą – patalpas adresu Maironio g. 19-21, Šilalė.
 1. SVARSTYTA: Įgaliojimų suteikimas valdybai ir administracijos vadovui atstovauti kredito uniją nekilnojamo turto pardavimo sandoryje ir jį pasirašyti.
  NUTARTA: Įgalioti kredito unijos valdybą ir administracijos vadovą pagal kompetenciją nustatyti kredito unijos nekilnojamojo turto pardavimo sandorio sąlygas, atstovauti kredito uniją sudarant sandorį ir jį pasirašyti.

Daugiau informacijos: administracijos vadovė Edita Tarozienė, +370 650 56888.

Click here to add your own text