2018 m. kovo 29 d. įvykusio Raseinių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo metu priimti šie nutarimai:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nuspręsta: Įvertinti Unijos Stebėtojų tarybos ataskaitą teigiamai.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nuspręsta: Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos ataskaitą teigiamai.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nuspręsta: Įvertinti Unijos Valdybos ataskaitą teigiamai.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nuspręsta: Įvertinti Unijos Paskolų komiteto ataskaitą teigiamai.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  Nuspręsta: Patvirtinti Raseinių kredito unijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį. Patvirtinti 2017 m. pelno paskirstymo tvarką: Unijos ataskaitinių metų pelną (235,5 tūkst. Eur) ir nepaskirstytąjį pelną (231,8 tūkst. Eur) perkelti į privalomąjį rezervą.
 6. 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  Nuspręsta: Patvirtinti 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 7. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
  Nuspręsta: Išrinkti audito įmonę UAB „Grant Thornton Baltic“ atlikti einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų Unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą. Nustatyti 10.346,00 Eur lėšų auditui limitą metams, 31.038,00 Eur – 3 (trejiems) metams audito įmonės darbui apmokėti.
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  Nuspręsta: Suteikti Raseinių kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.
 9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
  Nuspręsta: 2018 m. Raseinių kredito unijos biudžete nustatyti maksimalią 38 400 Eur sumą (suma nurodyta be soc. draudimo išlaidų) metinėms išmokoms (tantjemoms) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėti už 2018 m. finansinius metus, nustatant sąlygas: 1) Maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma gali būti išmokėta tik įvykdžius arba viršijus einamųjų metų nepaskirstyto pelno planą; 2) Jei einamųjų metų nepaskirstytas pelnas yra mažesnis už planuotąjį, tuomet maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma mažinama proporcingai; 3) Jei einamųjų metų nepaskirstyto pelno nėra, t. y. finansiniai metai baigti nuostolingai, tuomet metinės išmokos (tantjemos) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2018 m. finansinius metus nemokamos.
 10. Kredito unijos įstatų keitimas.
  Nuspręsta: Patvirtinti Raseinių kredito unijos atnaujintą įstatų redakciją.
 11. Kredito unijos įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.
  Nuspręsta: Patvirtinti Raseinių kredito unijos įstojimą į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Raseinių kredito unijos valdyba
Tel. +370 428 51 965, el. p. raseiniai@kreda.lt, www.raseiniukreditounija.lt

Click here to add your own text