Kredito unijos „KUPIŠKĖNŲ TAUPA‘‘ narių dėmesiui!

2018 m. kovo mėn. 28 d.  11 val. salėje adresu, Maironio 4, Kupiškis (buvęs „Sodžius“), šaukiamas kredito unijos “Kupiškėnų taupa“, buveinės adresas buveinės adresas Vytauto 9-2, Kupiškis,  pakartotinis eilinis  visuotinis  narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
 4. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas..
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2018-2020 m. veiklos plano tvirtinimas.
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 9. Kredito unijos įstatų keitimas.10. Stebėtojų tarybos atšaukimas.
 10. Audito įmonės einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 11. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas
 12. Dėl įstojimo į asociaciją Jungtinės kredito unijos

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis.

Tel. pasiteiravimui: 8-459- 54845                                                            VALDYBA

Click here to add your own text