Informuojame, jog 2018 m. kovo 15 d. 10 val. Šakių kultūros centre (buvusi “Jaunystė”) adresu Nepriklausomybės g. 8, šaukiamas kreditos unijos Zanavykų bankelis, buveinės adresas Bažnyčios g. 11-12 Šakiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 6. 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas, metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
 7. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 8. Kredito unijos įstatų keitimas.
 9. Kredito unijos buveinės adreso keitimas.
 10. Įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.
 11. 11.Kiti klausimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Bažnyčios g. 11-12, Šakiai.

Pakartotinis susirinkimas 2018 m. kovo 23 d. (penktadienį) Šakių kultūros centre (buvusi “Jaunystė”) adresas Nepriklausomybės g. 8, Šakiai. Pradžia 10 val.

Valdybos pirmininkė Aušrelė  Pukinskienė, tel. Nr. +370 345 60448, el.p. zanavykai@kreda.lt