Informuojame, jog 2018 m. kovo mėn. 19 d. 10.00 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalina, šaukiamas Ignalinos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos įstatų keitimas.
 8. Stebėtojų tarybos atšaukimas.
 9. Kredito unijos valdybos narių rinkimas.
 10. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.
 11. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 12. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
 13. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 14. Dėl įstojimo į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Su dokumentais, susijusiais su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Ignalinos kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį nuo 2018 m. kovo mėn. 14 d., Ignalinos kredito unijos patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 10, Ignalina.

Neįvykus šiam susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks š.m. kovo mėn. 26 d., 10 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalina, skelbiant tą pačią darbotvarkę.

Telefonas pasiteiravimui (8 386) 52 561