Informuojame, jog 2018 m. kovo 14 d. 12:00 val. (registracija prasideda 11:30) A.Mickevičiaus g. 15-2 Kaune, AKU patalpose, šaukiamas  kredito unijos „Akademinė kredito unija“ (buveinės adresas A.Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) eilinis  visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas.
  2. 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas.
  3. 2017 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2017 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo  projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  priėmimas.
  6. 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Įstojimas į Asociaciją Jungtinės  kredito unijos.
  8. Audito įmonės  rinkimas  ir  apmokėjimo limito nustatymas.

Su darbotvarkėje  numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A.Mickevičiaus g.15-2 Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti  iš anksto raštu pagal AKU valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo AKU visuotiniame narių susirinkime tvarką. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Gitana Jasėnienė, (8 37) 408 557, info@aku.lt. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Neįvykus šiam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, bus kviečiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2018 m. kovo 23 d. 18:00 val. (registracijos pradžia 17:00 val.) adresu A. Mickevičiaus g. 28, Kaune,  viešbučio „Best Baltic Kaunas“ konferencijų salėje. Darbotvarkė numatoma tokia pati.