infomuojame, jog 2018 m. kovo 28 d. įvyko kredito unijos “Kupiškėnų taupa” pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo svarstyta ir nuspręsta:

 1. 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. 2017 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. 2017 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  5.1. Nuspręsta: 2017 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
  5.2. Nuspręsta: visą  2017 m. pelną skirti į rezervus.
 1. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  Nuspręsta: patvirtinti  2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 1. 2018-2020 m. veiklos plano tvirtinimas.
  Nuspręsta: patvirtinti 2018-2020 m. veiklos planą
 1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  Nuspręsta: Suteikti įgaliojimus valdybai
 2. Kredito unijos įstatų keitimas.
  Nuspręsta: Pakeisti unijos įstatus pagal projektą
 3. Stebėtojų tarybos atšaukimas.Nuspręsta: Atšaukti stebėtojų tarybą
 4. Audito įmonės einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
  11.1  Nuspręsta: audito įmone 2018-2020 finansiniams metams išrinkti  UAB „Audio tikslas“.
  11.2  Nuspręsta: nustatyti 6100 Eur lėšų auditui  vieneriems metams limitą.
 1. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas
  Nuspręsta: Nustatyti metines išmokas(tantjemas) už 2017 m. unijos vadovams iki 10 proc. unijos pelno.
 1. Dėl įstojimo į asociaciją Jungtinės kredito unijos
  Nuspręsta: pritarti kredito unijos įstojimui į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Tel. pasiteiravimui: +370-459-54845, el.paštas:  kupiskenai@kreda.lt